Samenwerkingen

Wij werken graag samen met anderen. Zo zijn er samenwerkingen met ouders, kinderopvangorganisaties, een peuterspeelzaal, de tussenschoolse organisatie, maatschappelijke instellingen en vrijwilligers.

Medezeggenschapsraad

Als ouder/verzorger bent u in de school vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs heeft bepaald dat zowel ouders als leerkrachten zitting hebben in de MR. De vier gekozen vertegenwoordigers van de ouders en de vier teamafgevaardigden houden contact met het bestuur van de Haagse Scholen. De MR bespreekt de beleidsvoornemens van de directie op basis van de bevoegdheden die de Wet Medezeggenschap Onderwijs haar geeft. De directeur maakt geen deel uit van de MR. De directeur kan op verzoek van de MR bij de bijeenkomst aanwezig zijn voor nadere toelichting
en/of het verstrekken van advies. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR streeft ernaar de open sfeer binnen de school te bevorderen, contacten met het bestuur van de Haagse Scholen te onderhouden en actief mee te denken over inhoudelijke zaken. De MR is bereikbaar via de mail: mr@galvani.nl of door een ouder van de MR aan te spreken op school. De voorzitter van de MR is Job Slok.

Oudervereniging Galvanischool

Elke ouder of verzorger met een kind op school is automatisch lid van de Oudervereniging Galvanischool (OVG). Namens de ouders wil het bestuur van de OVG samen met de school ervoor zorgen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. De Oudervereniging organiseert allerlei extra activiteiten in
samenwerking met de ouders, het team en de directie, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen en het zomerfeest. Om deze activiteiten te kunnen organiseren is de inzet van de ouders onmisbaar. Het is een mooie manier om betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren) en bovendien een goed moment om andere ouders te
ontmoeten. De OVG vraagt hiervoor dan ook altijd ouders om mee te helpen. U kunt zich nu al opgeven via een mail naar OVGalvani@gmail.com.

Werkgroep Cultuur Natuur

Bijna twintig jaar geleden hebben ouders van OBS Galvani de Werkgroep Cultuur en Natuur (WCN) in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit ouders en leerkrachten. De WCN is een onderdeel van de oudervereniging Galvanischool (OVG). De activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage. De OVG hevelt 50 % van haar inkomsten over naar de WCN. De WCN organiseert themaweken en workshops op het gebied van muziek, dans, theater, natuur en techniek. Een jaarlijks terugkerend en erg populair onderdeel is de Vrolijke Vrijdag. De thema’s voor de diverse activiteiten worden in overleg met het team gekozen en sluiten meestal aan bij actuele gebeurtenissen en het schoolprogramma IPC. Voor een aantal activiteiten vraagt de WCN de medewerking van ouders. Uiteraard zijn extra donaties van harte welkom! De WCN heeft dus ook een educatieve grondslag.

Informatie over de TSO waarmee wij samenwerken vindt u op:
www.nsogalvani.nl

Tussen schoolse opvang (TSO)

Het overblijven wordt uitgevoerd door kinderopvangorganisatie
NSO Galvani. Dagelijks is er een team van pedagogisch medewerkers en overblijfkrachten aanwezig om het overblijven in goedebanen te leiden. Alle overblijfkrachten hebben de basiscursus overblijf-
medewerker gevolgd. Alle medewerkers zijn in het bezit van een certificaat Kinder-EHBO. De pedagogisch medewerkers en overblijfkrachten zijn officieel in dienst bij de NSO Galvani, dus niet
bij de school zelf. Alle pedagogisch medewerkers zijn tevens werkzaam bij de peuteropvang en naschoolse opvang van NSO Galvani welke zich bevindt in het schoolgebouw van obs Galvani. De TSO en de school evalueren eens per drie maanden de opvang.

Aanmelden/registreren

U kunt zich aanmelden via de website van NSO Galvani,
www.nsogalvani.nl. Na het aanmelden krijgt u per mail een bevestiging van inschrijven. Contactpersoon is mw. Reshmi Satchwell, mailadres: tso.galvani@gmail.com.

Peuterspeelzaal Priegeltje

Dagelijks is peuterspeelzaal Priegeltje van 08.30 uur tot 14.30 uur geopend. In elke groep zitten maximaal 14 peuters. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn welkom om te spelen en te leren.
De peuterspeelzaal is te bereiken via ingang van de school. U kunt zich opgeven met behulp van het inschrijfformulier dat u ’s ochtends kunt ophalen. Tussen de peuterspeelzaal en de school is regelmatig overleg.

Naschoolse opvang Galvani

Het team van NSO Galvani verzorgt de naschoolse opvang voor uitsluitend leerlingen van de Galvanischool. De naschoolse opvang is alle schooldagen geopend, ook tijdens de vakanties is er opvang-
gelegenheid. Naast het dagelijkse contact is er een keer in paar maanden overleg met IB en directeur over de activiteiten, de afstemming van de programma’s, het pedagogisch klimaat, de veiligheid en de aanmeldingen. De behoefte aan naschoolse opvang is groot en het maximum aantal kinderen is dan ook op veel dagen bereikt. Ondanks de wachtlijsten adviseren wij u toch in te schrijven als u er gebruik van wilt maken. Bij voldoende vraag loont het soms om een nieuwe groep te starten. U kunt aanmelden via bso.galvani@gmail.com.

De directie inventariseert jaarlijks met de NSO of er behoefte is bij ouders om ’s ochtends vroeg kinderen op te vangen. Mocht er voldoende animo bij ouders bestaan voor voorschoolse opvang van 07.30 uur tot 08.30 uur, dan willen zij ook deze service aanbieden.

Daarnaast zijn er andere kinderopvang organisaties waar leerlingen van obs Galvani naar toe gaan. Een aantal van hen halen de leerlingen bij ons op school op. Indien nodig is er contact. Belangrijke zaken wisselen we over en weer uit. U bent als ouder echter altijd zelf verantwoordelijk voor de communicatie in geval van wijzigingen in het schoolprogramma of lestijden.